Mountain Dew Xtreme Tour 2012 in Bangalore, India with Eito Yasutoko