Slipklip video magazine Episode 2 from rozPOZNANi on Vimeo.