USD Ukraine: Yaroslav Sheyko Edit by Oleg Marchenko